Områdets skötsel

Områdets gemensamma ytor såsom snöröjning av uppfarter, gästparkeringen, klippning av gräsytor och lekplatser är föreningens ansvar.

Lekplatserna och buskage ses över varje vår och höst på de årliga städdagarna.

Städdagar hålls i regel två gånger per år, andra lördagen i maj och andra lördagen i oktober.

Snöröjning köps in av en extern entreprenör.

Sand för halkbekämpning finns utplacerat på tre ställen i området där medlemmar kan hämta sand till egna uppfarter och entréer. Vänligen meddela styrelsen om det behöver fyllas på sand i behållarna som är placerade vid garagelängorna mitt på Lien och Höstacken samt vid gästparkeringen. Har du synpunkter på snöröjningens utförande, vänligen kontakta styrelsen.

Den yttre skötseln av föreningens mark sköts även i år av en medlem i föreningen, Hasse.

Vill du vara med och hålla området fint? Alla bidrag till områdets förskönande är välkomna! Kanske föredrar du att beskära träd, vattna blomlådor eller klippa gräs? Eller varför inte vara ”fadder” för en visst område? Alla måste inte göra allt.

Kontakta styrelsen för mer information.

Varmt tack till Hasse för ditt engagemang i områdets skötsel!